سبد خرید من موارد 0

فیلترهای محصول


سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری BEF-20
26,160,000 ﷼ 26,160,000 ﷼ 26160000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری BEF-25/25F6S
27,200,000 ﷼ 27,200,000 ﷼ 27200000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری BEF-25/30M6S
34,840,000 ﷼ 34,840,000 ﷼ 34840000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری BEF-25
30,380,000 ﷼ 30,380,000 ﷼ 30380000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری BEF-30
38,870,000 ﷼ 38,870,000 ﷼ 38870000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری 30/BEF-38
61,810,000 ﷼ 61,810,000 ﷼ 61810000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری 38/BEF-38
67,040,000 ﷼ 67,040,000 ﷼ 67040000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه فوروارد دمنده مدل BEF-20/10
23,440,000 ﷼ 23,440,000 ﷼ 23440000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه فوروارد دمنده مدل BEF-25/10
27,800,000 ﷼ 27,800,000 ﷼ 27800000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه فوروارد دمنده مدل BEF-30/10
36,750,000 ﷼ 36,750,000 ﷼ 36750000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه بكوارد دمنده مدل BEB-20/10
21,690,000 ﷼ 21,690,000 ﷼ 21690000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه بكوارد دمنده مدل BEB-25/10
24,460,000 ﷼ 24,460,000 ﷼ 24460000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه بكوارد دمنده مدل BEB-30/10
26,650,000 ﷼ 26,650,000 ﷼ 26650000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه بكوارد دمنده مدل BEB-40/10
44,850,000 ﷼ 44,850,000 ﷼ 44850000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه بكوارد دمنده مدل BEB-50/18
67,643,000 ﷼ 67,643,000 ﷼ 67643000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد-سه سرعته دمنده مدل BEF-20/25E4S1
30,240,000 ﷼ 30,240,000 ﷼ 30240000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد-سه سرعته دمنده مدل BEF-25/20F4S1
30,240,000 ﷼ 30,240,000 ﷼ 30240000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد-سه سرعته دمنده مدل BEF-25/25F4S1
31,660,000 ﷼ 31,660,000 ﷼ 31660000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد-سه سرعته دمنده مدل BEF-25/30M6S1
36,380,000 ﷼ 36,380,000 ﷼ 36380000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد-سه سرعته دمنده مدل BEF-30/25M6S1
34,780,000 ﷼ 34,780,000 ﷼ 34780000.0 IRR